Политика приватности
Šīs Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskajai personai – SIA "Mācību centrs plus" pakalpojumu klientam – informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību, apstrādes termiņu un datu subjekta tiesībām datu iegūšanas laikā, kā arī apstrādājot klienta personas datus.

Šī Politika ir piemērojama, ja Klients izmanto, ir izmantojis vai ir izteicis vēlēšanos izmantot Pakalpojumu sniedzēja sniegtos pakalpojumus, vai ir citā veidā saistīts ar Pakalpojumu sniedzēja sniegtajiem pakalpojumiem, tai skaitā attiecībās ar Klientu, kas nodibinātas pirms šīs Politikas spēkā stāšanās.

1. DEFINĪCIJAS

Apstrāde – ir jebkura ar personas datiem vai personas datu kopumiem veikta darbība vai darbību kopums, ko veic ar vai bez automatizētiem līdzekļiem, piemēram, vākšana, reģistrācija, organizēšana, strukturēšana, glabāšana, pielāgošana vai pārveidošana, atgūšana, aplūkošana, izmantošana, izpaušana, nosūtot, izplatot vai citādi darot tos pieejamus, saskaņošana vai kombinēšana, ierobežošana, dzēšana vai iznīcināšana.

Pārzinis – SIA "Mācību centrs plus" , vienotais reģ. Nr. 41503059200 , Daugavpils, 18. novembra iela 37A, LV-5401
Faktiskā pakalpojumu sniegšanas adrese: Daugavpils, 18. novembra iela 37A, LV-5401

Klients – jebkura fiziska vai juridiska persona, kura izmanto, ir izmantojusi, vai ir izteikusi v ēlēšanos izmantot jebkurus Pakalpojuma sniedzēja sniegtos pakalpojumus vai ir jebkādā citā veidā saistīta ar tiem.

Personas dati – jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu (datu subjekts); identificējama fiziska persona ir tāda, kuru var tieši vai netieši identificēt, jo īpaši atsaucoties uz identifikatoru, piemēram, minētās personas vārdu, uzvārdu, identifikācijas numuru, atrašanās vietas datiem, tiešsaistes identifikatoru vai vienu vai vairākiem minētajai fiziskajai personai raksturīgiem fiziskās, fizioloģiskās, ģenētiskās, garīgās, ekonomiskās, kultūras vai sociālās identitātes faktoriem.

2. PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI

2.1. Eiropas Parlamenta un padomes Regula Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (2016. gada 27.aprīlis).
2.2. Elektronisko sakaru likums.
2.3. Informācijas tehnoloģiju drošības likums un citi.

3. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

3.1 Šajā Politikā tiek sniegta vispārējā informācija par to kā Pakalpojumu sniedzējs veic personas datu apstrādi. Sīkāka informācija par personas datu apstrādi tiek sniegta Klientiem, ietverot to līgumos un citos ar Pakalpojumu sniedzēja pakalpojumiem saistītos dokumentos, kā arī Pakalpojumu sniedzēja mājas lapā.
3.2. Pakalpojumu sniedzējs piemērojamo normatīvo aktu ietvaros nodrošina personas datu konfidencialitāti un ir īstenojusi atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus personas datu pasargāšanai no nesankcionētas piekļuves, pretlikumīgas apstrādes vai izpaušanas, nejaušas pazaudēšanas, izmainīšanas vai iznīcināšanas.
3.3. Pakalpojumu sniedzējs personas datu apstrādei var izmantot personas datu apstrādātājus. Šādos gadījumos Pakalpojumu sniedzējs veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka šādi personas datu apstrādātāji personas datu apstrādi veic saskaņā ar Pakalpojumu sniedzēja norādēm un atbilstoši piemērojamajiem normatīvajiem tiesību aktiem un pieprasa atbilstošu drošības pasākumu veikšanu.
3.4. Ja Pakalpojumu sniedzējs atjauninās šo Politiku, visas izmaiņas, kā arī Politikas vēsturiskās redakcijas, tiks publicētas Pakalpojumu sniedzēja mājas lapā it.mcplus.lv
3.5. Lai sniegtu Klientam labākus un piemērotākus produktus un pakalpojumus, kā arī, lai nodrošinātu, uzturētu, aizsargātu un uzlabotu esošus produktus un pakalpojumus, Pakalpojumu sniedzējs apstrādā no pakalpojumu sniegšanas apkopotus datus.

4. KLIENTU PERSONAS DATU KATEGORIJAS UN PIEMĒRI

Nr. Datu kategorija Piemēri 1. Personas identifikācijas dati vārds, uzvārds, personas kods/ID, dzimšanas datums, pases Nr./ID numurs 2. Personas kontaktinformācija adrese, telefona numurs, e-pasta adrese 3. Klienta kontaktpersonu dati kontaktpersonas vārds, uzvārds, e-pasta adrese, telefona numurs, amats 4. Klienta dati klienta līguma numurs, klienta reģistrēšanas datums, statuss, parakstīšanas datums, veids, pielikuma numurs, pielikuma datums 5. Pakalpojuma dati servisa numurs, pakalpojuma nosaukums, cena, atlaide, atlaides beigu termiņš 6. Klienta profilēšanas dati piederība kategorijai, segments, apakšsegments 7. Gala iekārtu dati gala iekārtas nosaukums, veids, seriālais numurs, IP/ MAC adrese 8. Pakalpojumu ierīkošanas aktivitātes dati Pieteikums, aktivitātes dati, ID numurs, datums, statuss 9. Komunikācijas dati ienākošā/izejošā saziņa, telefona zvani, korespondence, saturs, piegādes statuss 10. Maksātspējas pārbaudes dati statuss par ārēja parāda esamību, kredītriska vērtējums, maksātspējas statuss 11. Norēķinu dati norēķinu sistēmas konta numurs, bankas konta numurs, rēķina numurs, datums, summa, rēķina saņemšanas veids, apmaksas datums, parāda summa, parāda piedzīšanas informācija 12. Pakalpojuma tehniskie dati balss pakalpojuma saglabājamie dati, interneta piekļuves pakalpojuma saglabājamie dati, WiFi lietošanas dati 13. Klientu aptauju dati aptaujas izsūtīšanas datums, atbildes sniegšanas datums, aptaujas jautājumi un atbilžu saturs, ja vien aptauja nav anonīma 14. Interneta mājas lapās (it.mcplus.lv) veiktās darbības IP adrese, auditācijas pieraksti 15. Videonovērošana videonovērošana datu centrā un birojā, ierakstīšanas datums 16. Audio ierakstu dati Palīdzības dienesta tālruņu audio ieraksti, datums un laiks

5. DATU APSTRĀDES TIESISKAIS PAMATS

5.1. Līguma noslēgšana un izpilde – lai Pakalpojumu sniedzējs varētu noslēgt un izpildīt līgumu ar Klientu, kvalitatīvi sniedzot pakalpojumus un apkalpojot Klientu, tai jāapkopo un jāapstrādā noteikti personas dati, kas tiek savākti pirms līguma noslēgšanas ar Pakalpojumu sniedzēju vai jau noslēgtā līguma laikā.
5.2. Pakalpojumu sniedzēja leģitīmās intereses – ievērojot Pakalpojumu sniedzēja intereses, kuru pamatā ir kvalitatīvu pakalpojumu. Pakalpojumu sniedzējam ir tiesības apstrādāt Klienta personas datus tādā apjomā, kādā tas tam ir objektīvi nepieciešams un pietiekams šīs Politikas norādītājiem nolūkiem. Par Pakalpojumu sniedzēja leģitīmajām interesēm ir uzskatāma personas datu apstrāde, veicot tiešu tirgvedību, kā rezultātā Klientam tiek izteikti jauni un/ vai individuāli Pakalpojumu sniedzēja produktu un pakalpojumu piedāvājumi.
5.3. Juridisko pienākumu izpilde – Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs apstrādāt personas datus, lai izpildītu normatīvo aktu prasības, kā arī sniegtu atbildes uz valsts un pašvaldības likumīgiem pieprasījumiem.
5.4. Klienta piekrišana – Klients, kā personas datu subjekts, pats dod piekrišanu personas datu vākšanai un apstrādei noteiktiem mērķiem. Piemēram, klienta piekrišana tiešā mārketinga nolūkiem, lai izteiktu jaunus un individuālus piedāvājumus, tiks attiecināta uz Pakalpojumu sniedzēja darbībām pēc E-privātuma regulas stāšanas spēkā. Klienta piekrišana ir viņa brīva griba un patstāvīgs lēmums, kas var tikt sniegts jebkurā brīdī, tādējādi atļaujot Pakalpojumu sniedzējam apstrādāt personas datus noteiktajiem nolūkiem. Klienta piekrišana ir tam saistoša, ja tā tiek sniegta mutiski (telefonsarunas laikā pēc Klienta identifikācijas) vai rakstiski. Klientam ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu iepriekš sniegto piekrišanu, izmantojot norādītos saziņas kanālus ar Pakalpojumu sniedzēju. Pieteiktās izmaiņas stāsies spēkā trīs darba dienu laikā. Piekrišanas atsaukums neietekmē apstrādes likumību, kas pamatojas uz piekrišanu pirms atsaukuma.
5.5. Vitālu interešu aizsardzība – Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs apstrādāt personas datus, lai aizsargātu Klienta vai citas fiziskas personas vitālās intereses, piem., ja apstrāde ir vajadzīga humanitāros nolūkos, dabas stihiju un cilvēka izraisītu, it īpaši, epidēmiju un to izplatīšanās monitoringam vai ārkārtas humanitārajās situācijās (terora akti, kibernoziegumi, tehnogēnās katastrofu situācijas un tml.).
5.6. Oficiālo pilnvaru izpilde vai sabiedrības intereses – Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs apstrādāt datus, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot Pakalpojumu sniedzēja likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras. Šādos gadījumos pamats personas datu apstrādei ir iekļauts normatīvajos aktos.

6. DATU APSTRĀDES NOLŪKI

6.1. Vispārīgai klientu attiecību vadīšanai un pakalpojumu pārdošanai, pieejas produktu un pakalpojumu nodrošināšanai un administrēšanai – lai noslēgtu un izpildītu līgumu ar Klientu, lai nodrošinātu datu aktualitāti un pareizību, pārbaudot un papildinot datus.
6.2. Pakalpojumu sniedzējs apstrādā personas datus, lai nodrošinātu kvalitatīvu, savlaicīgu un Klientam ērtu apkalpošanu līgumattiecību spēkā esamības laikā:
6.2.1. Klienta attiecību (t.sk. attālinātai) vadīšanai, nodrošinot Līgumu noslēgšanu un izpildi, kā arī ar to saistīto procesu realizāciju;
6.2.2. Klienta kredītspējas pārbaudei, lai piedāvātu Klientam jaunus un modernākus produktus un pakalpojumus;
6.2.3 Klienta sūdzību izskatīšanai un atbalsta nodrošināšanai saistībā ar sniegtajiem pakalpojumiem;
6.2.4. Efektīvas naudas plūsmas pārvaldīšanai, t.sk., Klienta maksājumu un parādu administrēšanai;
6.2.5. Videonovērošana ar mērķi – noziedzīgu nodarījumu novēršana un klientu īpašuma aizsardzība;
6.2.6. Klientam interesējošo pakalpojumu reģistrēšanai, esošo pakalpojumu izmaiņu vadībai un statistikas vai atskaišu ģenerēšanai pašapkalpošanas portālos.
6.3. Pakalpojumu sniedzējs apstrādā personas datus, lai veicinātu nozares attīstību un piedāvātu jaunus pakalpojumus Klientiem, t.sk.,:
6.3.1. Jaunu produktu izveidei un piedāvājumu izteikšanai par tiem;
6.3.2. Tirgus analīzes veikšanai un biznesa modeļa attīstībai tiek veikta Pakalpojumu sniedzēja klientu statistisko datu apstrāde;
6.3.3. Pakalpojumu sniedzējs apstrādā personas datus, lai veidotu un uzturētu Pakalpojumu sniedzēja iekšējos procesus, nodrošinātu dokumentu apriti un citus iekšējos procesus (piem., līgumu un citu dokumentu arhivēšanu) tam nepieciešamā un pietiekamā apjomā.
6.4. Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs apstrādāt datus zemāk norādītajiem, kā arī citiem nolūkiem, saņemot no Klienta brīvi sniegtu un nepārprotamu piekrišanu:
6.4.1. Klienta personas datu pārbaude parādu vēstures datu bāzēs pirms līguma noslēgšanas, lai novērtētu Klienta spēju izpildīt līguma saistības,
6.4.2. Pakalpojumu sniedzēja tēla popularizēšanai tirgū, sūtot Klientam novēlējumus svētkos, organizējot klientu apmierinātības aptaujas, esošo produktu un pakalpojumu uzlabošanai, kā arī jaunu produktu izveidei.

7. KLIENTA, KĀ DATU SUBJEKTA TIESĪBAS

Klientam (datu subjektam) ir tiesības attiecībā uz savu datu apstrādi, kas saskaņā ar piemērojamiem normatīvajiem aktiem ir klasificēti kā personas dati. Šīs tiesības kopumā ir šādas:
7.1. Pieprasīt savu personas datu labošanu, ja tie ir neatbilstoši, nepilnīgi vai nepareizi.
7.2. Iebilst savu personas datu apstrādei, ja apstrāde ir balstīta uz leģitīmajām interesēm, tai skaitā iebilst pret personas datu profilēšanu.
7.3. Prasīt savu personas datu dzēšanu, piemēram, ja personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz piekrišanu un Klients ir atsaucis savu piekrišanu. Šīs tiesības nav spēkā, ja Personas dati, kuru dzēšana tiek pieprasīta, tiek apstrādāti, arī pamatojoties uz citu tiesisku pamatu, piemēram, līgumu vai no attiecīgiem normatīvajiem aktiem izrietošajiem pienākumiem, vai to saglabāšanu nosaka spēkā esošo normatīvo aktu prasības.
7.4. Ierobežot savu personas datu apstrādi saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem, piemēram, laikā, kad Pakalpojumu sniedzējs izvērtē, vai Klientam ir tiesības uz savu datu dzēšanu.
7.5. Saņemt informāciju, vai Pakalpojumu sniedzējs apstrādā Klienta personas datus un, ja apstrādā, tad arī piekļūt tiem.
7.6. Saņemt savus personas datus, ko Klients ir sniedzis Pakalpojumu sniedzējam un kas tiek apstrādāti uz piekrišanas un līguma izpildes pamata rakstiskā formā, vai kādā no biežāk izmantotajiem elektroniskajiem formātiem un, ja iespējams, nodot šādus datus citam pakalpojumu sniedzējam (datu pārnesamība).
7.7. Atsaukt savu piekrišanu savu Personas datu Apstrādei.
7.8. Netikt pakļautam pilnībā automatizētai lēmumu pieņemšanai, tai skaitā profilēšanai, ja šādai lēmumu pieņemšanai ir tiesiskās sekas vai kas līdzīgā veidā ievērojami ietekmē Klientu.
7.9. Iesniegt sūdzības par personas datu izmantošanu Datu valsts inspekcijai (www.dvi.gov.lv), ja Klients uzskata, ka viņa personas datu apstrāde pārkāpj viņa tiesības un intereses saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem.

8. KLIENTU PERSONAS DATU PROFILĒŠANA KĀ DATU APSTRĀDE

8.1. Profilēšana ir jebkura veida automatizēta personas datu apstrāde, kas izpaužas kā personas datu izmantošana nolūkā izvērtēt konkrētus ar fizisku personu saistītus personiskus aspektus, jo īpaši analizēt vai prognozēt aspektus saistībā ar minētās fiziskās personas personīgajām vēlmēm, interesēm, uzticamību, uzvedību, atrašanās vietu vai pārvietošanos;
8.2. Apstrādājot Klienta personas datus, Pakalpojumu sniedzējs var veikt profilēšanu, lai sūtītu jaukus novēlējumus, dāvanas, piešķirtu bonusus, veidojot un izsakot individuālus piedāvājumus vai veiktu klientu aptaujas. Automatizētie individuālie lēmumi tiek pieņemti tikai biznesa nolūkos, un tie neradīs Klientam tiesiskas sekas. Klientam jebkurā laikā ir tiesības iebilst pret automatizēta lēmuma pieņemšanu un nebūt par tāda pieņemtā lēmuma subjektu.
8.3. Tiešā tirgvedība un pamats sūtīt Klientam komercpaziņojumus: Pakalpojumu sniedzējs veic tiešo tirgvedību, izplatot Klientam komercpaziņojumus, lai Klients vienmēr tiktu informēts par jauniem, moderniem un/ vai tieši Klientam izveidotiem produktiem, pakalpojumiem, kā arī īpašiem līguma noteikumiem (piem., atlaidēm). Klientam ir tiesības jebkurā laikā un bez maksas atteikties no komercpaziņojumu saņemšanas, informējot par to Pakalpojumu sniedzēju.

9. SĪKDATNES

Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, kas tiek izveidotas un saglabātas Klienta ierīcē (datorā, planšetē, mobilajā telefonā un tml.), apmeklējot Pakalpojumu sniedzēja interneta vietnes. Sīkdatnes "atceras" lietotāja pieredzi un pamatinformāciju un tādējādi uzlabo Pakalpojumu sniedzēja mājaslapas vietnes lietošanas ērtumu. Pakalpojumu sniedzējs neizmanto sīkdatnes mērķiem, kas ietilpst Eiropas Parlamenta un padomes Regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti ietvarā.

10. GLABĀŠANAS PERIODS

Personas dati tiks apstrādāti tikai tik ilgi, cik tas ir nepieciešams apstrādes mērķa izpildei. Glabāšanas periods var būt pamatots ar līgumu ar Klientu, Pakalpojumu sniedzēja leģitīmajām interesēm vai piemērojamajiem normatīvajiem aktiem (piemēram, likumiem par grāmatvedību, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanu, noilgumu, civiltiesībām u.tml.).

11. PERSONAS DATU IEGŪŠANAS VEIDI

11.1. Pakalpojumu sniedzējs iegūst Klienta personas datus, kad Klients:
11.1.1. Iegādājas un izmanto Pakalpojumu sniedzēja produktus vai pakalpojumus;
11.1.2. Jautā Pakalpojumu sniedzējam plašāku informāciju par Klienta izmantoto produktu vai Klientam pieslēgto pakalpojumu, vai sazinās ar Pakalpojumu sniedzēju saistībā ar sūdzību vai informācijas pieprasīšanu, identificējot Klientu;
11.1.3. Piedalās aptaujās;
11.1.4. Ievada informāciju Pakalpojumu sniedzēja pašapkalpošanās portālos;
11.1.4. Tiek filmēts ar Pakalpojumu sniedzēja videonovērošanas iekārtam Pakalpojumu sniedzēja biroja vai datu centra telpās;
11.2. Pakalpojumu sniedzējs var apstrādāt Klienta personas datus, kas ir saņemti no trešajām personām, ja Klients tam piekritis (piem., no parādvēstures datubāžu turētājiem un tml.);

12. KLIENTA DATU AIZSARDZĪBA

12.1.Pakalpojumu sniedzējs nodrošina, pastāvīgi pārskata un uzlabo aizsardzības pasākumus, lai aizsargātu Klienta personas datus no nesankcionētas piekļuves, nejaušas nozaudēšanas, izpaušanas vai iznīcināšanas. Lai to nodrošinātu, Pakalpojumu sniedzējs aizsargā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un SIA "Mācību centrs plus" saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus, tajā skaitā izmantojot šādus drošības pasākumus:
12.1.1. Datu šifrēšanu, pārraidot datus (SSL šifrēšana);
12.1.2. Ugunsmūri;
12.1.3. Ielaušanās aizsardzības un atklāšanas programmas;
12.1.4. Citus aizsardzības pasākumus atbilstoši aktuālajām tehnikas attīstības iespējām.
12.2. Pakalpojumu sniedzējs rūpīgi pārbauda visus pakalpojuma sniedzējus, kas Pakalpojumu sniedzēja vārdā un uzdevumā apstrādā Klienta personas datus, kā arī izvērtē, vai sadarbības partneri (personas datu apstrādātāji) pielieto atbilstošus drošības pasākumus, lai Klienta personas datu apstrāde notiktu atbilstoši Pakalpojumu sniedzēja deleģējumam un normatīvo aktu prasībām. Sadarbības partneriem nav atļauts apstrādāt Klienta personas datus saviem nolūkiem.
12.3. Pakalpojumu sniedzējs neuzņemas atbildību par jebkādu nesankcionētu piekļuvi personas datiem un/ vai personas datu zudumu, ja tas nav atkarīgs no Pakalpojumu sniedzēja, piemēram, Klienta vainas un/ vai nolaidības dēļ.

13. APSTRĀDES TERITORIJA

13.1. Personas dati tiek apstrādāti Eiropas Savienībā/Eiropas Ekonomiskajā zonā (ES/EEZ), tomēr atsevišķos gadījumos tie var tikt nodoti un apstrādāti valstīs, kas neietilpst ES/EEZ.
13.2. Personas datu nodošana un apstrāde ārpus ES/EEZ var notikt, ja tam ir tiesisks pamatojums, proti, lai izpildītu juridisku pienākumu, noslēgtu vai izpildītu līgumu, vai saskaņā ar Klienta piekrišanu, un ir veikti pienācīgi drošības pasākumi. Pienācīgi drošības pasākumi ir, piemēram:
13.2.1. Noslēgta vienošanās, tai skaitā ES līguma standartklauzulas vai citi apstiprināti noteikumi, rīcības kodekss, sertifikācijas u.tml., kas ir apstiprinātas saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu;
13.2.2. ES/EEZ neietilpstošajā valstī, kurā saņēmējs atrodas, atbilstoši ES Komisijas lēmumam tiek nodrošināts pietiekams datu aizsardzības līmenis;
13.3.3. Saņēmējs ir sertificēts atbilstoši Privātuma vairogam (attiecas uz saņēmējiem, kuri atrodas Amerikas Savienotajās Valstīs).
13.4. Pēc pieprasījuma Klients var saņemt sīkāku informāciju par Personas datu nodošanu valstīm ārpus ES/EEZ.

14. KONTAKTINFORMĀCIJA

14.1. Klients var sazināties ar Pakalpojumu sniedzēju saistībā ar jautājumiem, piekrišanas atsaukšanu, pieprasījumiem, datu subjektu tiesību izmantošanu un sūdzībām par personas datu izmantošanu.

14.2. Pakalpojumu sniedzēja kontaktinformācija ir pieejama tīmekļa vietnē: www.mcplus.lv sadaļā kontakti

Vai Jums palika kādi jautājumi?
Close
Uzraksti mums
Izvēlieties saziņas veidu
Telegram
WhatsApp
Messenger
Mail
Phone

IT skola bērniem!

LEGO robotikas un Minecraft programmēšanas apmācība bērniem Daugavpilī

LV
RU
IT SKOLA
Nodarbību apraksts
Nodarbības laikā rotaļīgā veidā bērni iepazīs programmēšanas iespējas, iegūst prasmes robotikā, attīstīs intelektu un radošspējas.
Starts
Nodarbības
sākas 18. Novembra ielā 37A.
Iepazīšanās
Iepazīšanās ar IT skolu, vecākiem, bērniem un skolotājiem.
1-2 Klases bērni
Skolēniem, kuri tikai pielāgojas skolai, mēs piedāvāsim uzdevumus robotikā un programmēšanā:
LEGO Wedo 2.0: Early Robotics
LEGO Education More to Math - izklaidējoša matemātika
LEGO Wedo 2.0: City Bots
Programmēšana 1.līmeņa Minecraft Starts.
Uzdevumi palīdzēs attīstīt uzmanību, neatlaidību, smalko motoriku un rezultātā attīstīt vispārējās kognitīvās spējas

3-4 Klases bērni
3-4 klašu skolēniem tiks piedāvāti uzdevumi
LEGO Wedo 2.0: City Bots
LEGO Wedo 2.0: Dino Park,
Programmēšana 1. līmenis Minecraft Building un 2. līmenis Minecraft Coding. Uzdevumi palīdzēs attīstīt loģisko un telpisko domāšanu, pacietību problēmu risināšanā un koncentrēšanos.

Praktiskā nodarbība
Skolotāji demonstrēs un izskaidros bērniem uzdevumus, kas jāpabeidz. Nodarbības notiek rotaļīgi, lai saglabātu bērnu interesi. Turklāt bērns uzreiz redz sava darba rezultātu.
Pabeigšana
1,5 stundas laikā bērns iemācīsies teoriju un iegūtās zināšanas varēs pielietot praksē, kā arī varēs paspelēties ar savām rokām izdarīto robotu. Ar katru nodarbību uzdevumi kļūst sarežģītāki.
Ilgums
Nodarbības ilgums ir 1,5 stundas.
Rezultāts pēc nodarbibām
Ko jūsu bērns sasniegs pēc nodarbibām?
Bērns iemācīsies visaptveroši risināt problēmas, izmantojot modernās tehnoloģijas.
Domāšanas attīstība
Bērns mācās strādāt komandā, attīstīs vadības prasmes, iegūst jaunus draugus. Kā arī attīsta nepieciešamās sociālās prasmes.
Komandas darbs
Bērns spēles formā iepazinās ar tādiem priekšmetiem kā matemātika, fizika, ģeometrija, algebra un bioloģija. Šī nav tikai teorija, bet arī tūlītēja zināšanu piemērošana praksē.
Mācību sasniegumi
Bērnam būs savs viedoklis, viņš nebaidīsies to paust, demonstrējot jaunu nestandarta pieeju situācijai.
Radošo Spēju attīstība
Pašapziņa
Bērns komandā jutīsies pārliecinātāk un nebaidīsies par savu rīcībam.
Bērns apgūst un attīsta būvniecības, projektēšanas un programmēšanas prasmes.
Mūsdienu tehnoloģiju izpēte
Vai IT skola ir tikai izklaide?
Nē, drīzāk esam padarījuši apmācības interesantākas, lai Jūsu bērns labāk saprastu un iegaumētu mācību priekšmetus.
Kāpēc manam bērnam ir vajadzīga IT skola?
Robototehnika un programmēšana ir vispieprasītākās nākotnes jomas.

Kur notiks nodarbības?
Nodarbības notiks speciāli aprīkotās klasēs mūsu IT skolā Daugavpils centrā.
Kāpēc pie citiem maksā lētāk?
Mūsu programma nav interešu pulciņš, tā ir īsta IT skola, kur bērns ceļ savu nākotni.
Cik garš ir IT skolas semestris?
Semestris IT skolā ir 3 mēneši, pēc tam skolēns saņem pirmā līmeņa sertifikātu + personīgu atlaidi.
Vai jums ir ievadnodarbības?
Droši aizpildiet pieteikumu, un mēs organizēsim Jums un Jūsu bērnam ekskursiju IT tehnoloģiju pasaulē.

TOP 6 biežāk uzdoto jautājumu

Par kursu!

Atstājiet pieprasījumu, lai uzzinātu vietu skaitu

LEGO Wedo 2.0: Early Robotics
LEGO Education More to Math - izklaidējoša matemātika
LEGO Wedo 2.0: City Bots
Programmēšana 1.līmeņa Minecraft Starts.
LEGO Wedo 2.0: City Bots
LEGO Wedo 2.0: Dino Park
Programmēšana 1. līmenis Minecraft Building
2. līmenis Minecraft Coding
1.KLASE
2.KLASE
3.KLASE
4.KLASE
Pilnas kursu izmaksas no oktobrī līdz decembrim

Palikuši jautājumi?

Pasūtiet zvanu, un mēs Jums piezvanīsim – tas ir bezmaksas!
Aizdomājieties, cik ātri attīstās tehnoloģijas. Atcerieties, vēl tikai pirms 15 gadiem mēs pat nevarējām iedomāties, ka skatīsimies filmas tiešsaitē vai izmantosim videozvanu.

Tagad progress ir vēl ātrāks, un mūsu bērnu nākotne būs piepildīta ar robotiem un mākslīgo intelektu. Tieši tāpēc esam izveidojuši IT skolu, lai katram bērnam būtu iespēja kļūt veiksmīgam un realizēt sevi nākotnē!

Tagad viss ir atkarīgs no jums, cienījamie vecāki!

Uzdāviniet savam bērnam biļeti uz gaišo rītdienu!

Vecāku atsauksmes
Mēs vienmēr priecājamies Jūs redzēt!
Mūsu kontakti:

+371 27276233
berni@mcplus.lv

18. Novembra iela 37A,
Daugavpils, LV-5401, Latvija
Tilda Publishing
Tilda Publishing
Made on
Tilda